DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho dãy số gồm n số nguyên a1, a2, …, an. Tìm giá trị lớn nhất của hàm f(i, j, k) = ai + 2×aj + 3×ak với 1≤ i < j < k ≤ n.
Ví dụ: với dãy gồm 5 số -1, 2, -2, -3, 5 thì f(1, 2, 5)= -1 + 2×2 + 3×5 = 18 là lớn nhất.

Dữ liệu nhập:

- Dòng thứ nhất là số nguyên n (3 ≤ n ≤ 105).

- Dòng thứ hai là n số nguyên a1, a2, …, an  mỗi số cách nhau một khoảng trắng (|ai| ≤ 109)

Dữ liệu xuất:

- Là giá trị lớn nhất của hàm f(i, j, k) tìm được.

Ví dụ

  • input
    5
    -1 2 -2 -3 5
    output
    18
Back to Top