DTPHU - Diện tích phủ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

       Sau khi làm xong bài tập Chiều dài phủ , Nam suy nghĩ không biết bài trên có thể mở rộng cho mặt phẳng được không? Cụ thể bài toán mở rộng như sau:

      Trên mặt phẳng tọa độ có n hình chữ nhật. Mỗi hình chữ nhật được biểu diễn bởi 4 tham số là x, y, w, h (x, y, w, h ≥ 0). Trong đó (x, y) là tọa độ góc dưới bên trái của hình chữ nhật, w và h lần lượt là chiều rộng và chiều cao của hình chữ nhật. Hãy tìm tổng diện tích được phủ bởi n hình chữ nhật trên.

Dữ liệu vào:

- Dòng thứ nhất là số nguyên n (1 ≤ n ≤ 1.000) số lượng các hình chữ nhật.

- Trong n dòng tiếp theo mỗi dòng gồm 4 số nguyên x, y, w, h mỗi số cách nhau một khoảng trắng (0 ≤ x, y ≤ 105, 1 ≤ w, h ≤ 105)

Dữ liệu xuất: 

- Là tổng diện tích phủ bởi các hình chữ nhật.

Ví dụ

 • input
  2
  3 1 4 3
  6 3 2 2
  output
  15
Back to Top