CHUSO - Chữ số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Cho một dãy vô hạn các chữ số được tạo thành theo nguyên tắc sau:
 - Dãy đượa chia làm nhiều đoạn.
 - Đoạn thứ i có i phần tử.
 - Phần tử thứ j trong đoạn có giá trị bằng giá trị của chữ số tận cùng bên phải của j
 - Các đoạn, phần tử được đánh số từ 1.
Yêu cầu: với số nguyên dương K, hãy cho biết giá trị của phần tử thứ K trong dãy
Dữ liệu nhập:
 - Dòng đầu tiên chứa số nguyên T - số lượng test case (1 ≤  T ≤  105)
 - T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương K (1 ≤  K ≤ 1018) là yêu cầu của các test case.
Dữ liệu xuất: Với mỗi test case xuất ra trên 1 dòng đáp án cần tìm.

Ví dụ

 • input
  10
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  output
  1
  1
  2
  1
  2
  3
  1
  2
  3
  4
Back to Top