MXOR - Tổng lớn nhất
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Cho một tập N số nguyên không âm, hãy tìm một tập con của N sao cho khi lấy tổng XOR của tập con đó là lớn nhất.

Tham khảo: phép xor

Dữ liệu nhập:

 - Dòng đầu tiên chứa một số nguyên N là số lượng phần tử (1 ≤ N ≤ 100).

 - Dòng thứ hai chứa N số nguyên không âm nhỏ hơn 264.

Dữ liệu xuất: một số nguyên duy nhất là tổng xor lớn nhất tìm được

Ví dụ

 • input
  5
  1 2 1 1 2
  output
  3
 • input
  3
  1 2 7
  output
  7
Back to Top