PLP - Palindrome
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 0.4 giây
Giới hạn bộ nhớ: 256 megabyte
Đăng bởi: yurilover172

Cho xâu S độ dài n. Đếm số lượng bộ ba (i, j, k) thỏa mãn:

- i <= j <= k.

- S[i, j] và S[j, k] là xâu palindrome.

Input:

- Dòng 1: số nguyên n.

- Dòng 2: xâu S.

Output:

- Gồm một số nguyên duy nhất là kết quả bài toán.

Giới hạn:

- n <= 2.106.

- S chỉ gồm các ký tự từ 'a'->'z'.

Ví dụ

  • input
    2
    ab
    output
    2

Hai bộ ba thỏa mãn: (1, 1, 1); (2, 2, 2).

Back to Top