EULER - Tính hàm
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 256 megabyte
Đăng bởi: yurilover172

Phi hàm Euler (Euler totient function: ETF) của số nguyên dương n được định nghĩa là số lượng số nguyên không vượt quá n và nguyên tố cùng nhau với n.

Có thể xem thêm về ETF ở đây: https://en.wikipedia.org/wiki/Euler%27s_totient_function

Ở bài tập này, bạn cần tính giá trị của hàm f() sau:

f(n) = phi(1) + phi(2) + phi(3) + ... + phi(n)

Input:

- Gồm một số nguyên dương n duy nhất.

Output:

- Gồm một số nguyên dương duy nhất là kết quả bài toán.

Giới hạn:

- n <= 10^9.

Ví dụ

 • input
  5
  output
  10
 • input
  69
  output
  1470
Back to Top