SEG - Chia đoạn
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: duytoannguyenledh

Cho một băng số gồm n số nguyên dương a1, a2, ..., an, mỗi số được viết trên một ô. Hãy cắt băng số này thành nhiều đoạn nhất sao cho tổng các phần tử trong các đoạn là bằng nhau. 

Dữ liệu vào:

+ Dòng đầu ghi n (n ≤ 1000)

+ Trong n dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi một số nguyên dương ai (1 ≤ ai ≤ 1000).

Dữ liệu ra:

+ Là số lượng đoạn nhiều nhất chia được.

Ví dụ

 • input
  8
  10
  2
  6
  2
  5
  2
  1
  2

  output
  3

Đoạn 1: 10
Đoạn 2: 2 + 6 + 2 =10
Đoạn 3: 5 + 2 + 1 + 2 = 10

Back to Top