CH - Chỉnh Hợp KL
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: duytoannguyenledh

Chỉnh hợp không lặp chập k của tập n(k<=n) phần tử là một dãy k thành phần lấy từ tập n phần tử có xét thứ tự nhưng các thành phần không được phép giống nhau.

Ví dụ: Có n người, một cách chọn ra k người để xếp thành một hàng là một chỉnh hợp không lặp chập k  của n.

Một trường hợp đặc biệt của chỉnh hợp không lặp là hoán vị. Hoán vị của một tập n phần tử là một chỉnh hợp không lặp chập n của n. Nói một cách trực quan thì hoán vị của tập n phần tử là phép thay đổi vị trí của các phần tử ( do đó mới họi là hoán vị).

Nghiệm của bài toán tìm các chỉnh hợp không lặp chập k của tập n số nguyên từ 1 đến n là các vector X thõa mản điều kiện:

X có k thành phần: X=(x1,x2,..,xk).

xi lấy giá trị trong tập {1,2,..,n}.

Ràng buộc : các giá trị xi đôi một khác nhau ,tức xi<>zj với mọi i<>j.

InPut: 

Hai số N và K.

OutPut:

+Vector X ở mỗi cách : X=(x1,x2,..xk).

Ví dụ

 • input
  2 2
  output
  1 2
  2 1
 • input
  3 2
  output
  1 2
  1 3
  2 1
  2 3
  3 1
  3 2
Back to Top