SUMARR - Tính tổng thôi mà
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Cho một mảng gồm N phần tử và Q truy vấn. Có 3 loại truy vấn:

 • S i j: xuất ra tổng các phần tử có chỉ số từ i đến j
 • U i p: tăng A[i] lên p đơn vị
 • V i p: giảm A[i] đi p đơn vị

Dữ liệu nhập: Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên N, Q - số lượng phần tử của mảng và số lượng truy vấn. (1 ≤ Q ≤ 105, 1 ≤ N ≤ 106). Dòng thứ hai chứa N số nguyên là giá trị của mảng, chỉ số mảng được đánh số từ 0 (1000 ≤ Ai ≤ 2000). Q dòng cuối cùng, mỗi dòng chứa một truy vấn.

Dữ liệu xuất: tương ứng với mỗi truy vấn "S i j" xuất trên một dòng là kết quả tìm được.

Ví dụ

 • input
  5 3
  1500 1501 1502 1503 1504
  S 1 3
  U 3 100
  S 1 3
  output
  4506
  4606

  

Back to Top