GROUP - Chia nhóm
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: only_love97

Tìm cách chia N người vào một số nhóm, mỗi nhóm có ít nhất 2 người, biết hoán vị của một cách chỉ tính là 1, do kết quả có thể rất lớn nên chỉ cần in ra phần dư cho (10^9+7).

 

INPUT:

Dòng 1: Số nguyên T, số test đề bài (1<=T<=1000).

T bộ test tiếp theo, mỗi dòng gồm một số nguyên N (1<=N<=1000).

 

OUTPUT:

T dòng là kết quả ứng với T bộ test

 

Ví dụ

  • input
    1
    5
    output
    2

Có 2 cách là (2,3) và (5)

Back to Top