DATA - Dãy tăng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một dãy n số nguyên a1 a2 a3 ... an. Thực hiện một phép biến đổi dãy như sau:

1) Chọn một số i (2 ≤ i ≤ n) để chia dãy trên thành 2 dãy con:   a1 a2 ...  ai-1 và dãy ai  ai+1 ...  an

2) Đem dãy con thứ 2 lên phía trước để tạo thành dãy:  ai ai+1 ... a a1 a2 ... ai-1

Cho dãy số ban đầu, hãy biến đổi sao cho dãy kết quả là một dãy số tăng dần nghiêm ngặt. (Dãy tăng dần nghiêm ngặt là dãy có ai < ai+1 với 1 ≤ i ≤ n-1).

Dữ liệu nhập: gồm 2 dòng

- Dòng thứ nhất là số lượng phần tử n của mảng (2 ≤ n ≤ 105).

- Dòng thứ hai là n số a1 a2 a3 ... an (1 ≤ ai ≤ 109), mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu xuất:

- Nếu tồn tại cách biến đổi để mảng tăng dần nghiêm ngặt, in ra chỉ số i.

- Nếu không tồn tại cách biến đổi, in ra -1.

 

Ví dụ

 • input
  5
  3 4 5 1 2
  output
  4
 • input
  4
  8 2 3 4
  output
  2
 • input
  4
  1 2 3 4
  output
  -1
Back to Top