PALI - Số Palindrome
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Một số nguyên dạng Palindrome là số mà đọc từ trái qua phải hay từ phải qua trái đều giống nhau, ví dụ các số Palindrome: 101, 22, 123321.

Nhập vào một mảng n số nguyên a1, a2, ... an. Hãy in ra các số Palindrome theo đúng thứ tự nhập.

Dữ liệu nhập:

- Dòng thứ nhất là chiều dài n của mảng (1<= n <= 1000)

- Dòng thứ hai gồm n số nguyên a1, a2, a3, ... an (0<= ai <= 109), mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu xuất:

- Là một dòng duy nhất chứa các số nguyên Palindrome theo đúng thứ tự nhập, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Yêu cầu: không dùng các thao tác chuỗi để xử lý.

Ví dụ

  • input
    6
    1 13 27 22 1221 556
    output
    1 22 1221
Back to Top