STRAGAIN - Lại là chuỗi
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 0.5 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Cho một xâu S chỉ gồm hai kí tự A và B. Tại mỗi bước đi, bạn phải chọn ra 2 hoặc 3 kí tự liên tiếp, sau đó đảo ngược nó lại (A thành B và B thành A).

Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu bước để tất cả các kí tự trong xâu S đều giống nhau.

Dữ liệu nhập:

 - Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương N - số lượng kí tự của xâu S (2 ≤ N ≤ 20).

 - Dòng thứ hai chứa xâu S gồm N kí tự.

Dữ liệu xuất: Số bước biến đổi ít nhất để tất cả các kí tự trong xâu S đều giống nhau. Dữ liệu đảm bao luôn có kết quả.

Ví dụ

  • input
    7
    AABBBAA
    output
    1
Back to Top