NGTO - Số nguyên tố
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Số nguyên tố là số chia hết cho 1 và chính nó. Một số số nguyên tố đầu tiên là: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 .... (số 1 không được xem là số nguyên tố).

Cho một số nguyên dương n, xác định xem n có phải là số nguyên tố hay không?

Dữ liệu vào:

- Là một số nguyên dương n (1<= n <= 1012). Chú ý dùng kiểu long long.

Dữ liệu xuất:

- Nếu n là số nguyên tố in ra "YES" (không in dấu nháy).

- Nếu n không phải là số nguyên tố in ra "NO" (không in dấu nháy).

 

Ví dụ

 • input
  5
  output
  YES
 • input
  9
  output
  NO
Back to Top