MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: AresGod

Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Mobi đã khảo sát số lượng người sẽ dùng dịch vụ trên một con đường thẳng mới được xây dựng và đánh dấu lại những vị trí trên con đường này. Đầu con đường được đánh tọa độ bắt đầu từ 0. Tại vị trí có tọa độ X (X nguyên dương) có số lượng người sẽ sử dụng dịch vụ là Y. Trước mắt, nhà cung cấp dịch vụ cần đặt một trạm phát sóng có bán kính phủ sóng là K đơn vị chiều dài để phủ sóng cho một số người sử dụng dịch vụ trên con đường này.

Yêu cầu: Bạn hãy xác định vị trí đặt trạm phát sóng (tọa độ nguyên dương) sao cho trạm có thể phục vụ được số lượng người sử dụng nhiều nhất có thể.

Dữ liệu

- Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên NK (0 < N ≤ 106, 0 < K ≤ 2*106), trong đó N là số điểm dân cư đã được đánh dấu, K là bán kính phủ sóng của trạm.

- Trong N dòng tiếp theo, dòng thứ i (i=1..N) ghi hai số nguyên Y cho biết tại vị trí X có số lượng người dùng là Y (0 ≤ X ≤ 106, 0 ≤ Y ≤104). Các số trên cùng dòng viết cách nhau ít nhất một dấu cách.

 

Kết quả: một số nguyên cho biết số người dùng nhiều nhất sẽ được phục vụ.

 

Ví dụ

 • input
  4 3
  7 4
  15 10
  2 2
  1 5
  output
  11

Chọn vị trí đặt trạm phủ sóng tại X=4. Như vậy có thể phủ sóng đến các vị trí có toạ độ 1, 2, 7. Số lượng người sử dụng lớn nhất là 11.

Back to Top