STRCMP - So Sánh Xâu Con
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.5 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: kieuquocdat123

Cho xâu S độ dài N chỉ chứa các ký tự ‘0’ và ‘1’. Có 2 loại truy vấn:

- x: xoá ký tự thứ x khỏi xâu (phần còn lại dịch sang trái 1 vị trí).

? x y l: xác định xâu con S[x..x + l - 1] có bằng xâu con S[y..y + l - 1] hay không ?

INPUT:

- Dòng 1 chứa xâu S có độ dài không vượt quá 2*105.

- Dòng 2 chứa số nguyên dương Q (1 ≤ Q ≤ 2*105) là số truy vấn.

- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 1 truy vấn.

OUTPUT: 

Với mỗi truy vấn loại 2, in "YES" nếu 2 xâu con giống nhau, ngược lại in "NO".

Ví dụ

 

Input
01001
3
? 1 3 2
- 3
? 1 3 2
Output
NO
YES

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top