CPER - Hoán vị
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 0.3 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: yurilover172

Xét S là tập hợp các hoán vị của các số nguyên dương từ 1 tới n.

Với mỗi hoán vị p thuộc S, xét giá trị hàm số sau:

f(q) = (p- q1)(p- q2)...(p- qn)

Trong đó q là một hoán vị bất kỳ trong S.

Yêu cầu: Tìm một hoán vị p thỏa mãn f(q) chẵn với mọi q thuộc S.

Input: gồm 1 dòng duy nhất ghi số nguyên dương n.

Output: gồm 1 dòng duy nhất ghi n số nguyên dương là hoán vị đáp án. Nếu không có đáp án thì in ra -1. Nếu có nhiều đáp án, in ra hoán vị có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Giới hạn: n <= 10^5.

Ví dụ

  • input
    1
    output
    1
Back to Top