DIVIDE - Chia quà
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 0.5 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: AresGod

Có N món quà khác nhau (1 ≤ N ≤ 100), cần chia thành một số túi quà sao cho mỗi túi quà đều có ít nhất một món quà.

Yêu cầu:

- Cho trước M (1 ≤ M ≤ N) , hãy tính X là số cách chia N món quà thành M túi quà như nói trên.

- Tìm giá trị lớn nhất Y có thể đạt được của số cách chia N món quà thành một số túi nào đó sao cho mỗi túi có ít nhất 1 món quà.

Input: Một dòng gồm 2 số nguyên dương N và M.

Output:  gồm 2 dòng, dòng đầu là số X và dòng sau là số Y tìm được.

Ví dụ

  • input
    4 3
    output
    6
    7
Back to Top