DAYSO8 - Dãy số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: middlest

Với số nguyên K cho trước, ta có dãy số nguyên liên tiếp K+1,K+2,K+3,...

Yêu cầu

Hãy tính độ dài lớn nhất của dãy trên biết chi phí để thêm số n tiếp theo vào dãy là L(N)*U đồng với L(N) là số chữ số của N và U là 1 số nguyên cho trước, ban đầu bạn có S đồng.

Input

Gồm 3 số nguyên dương S,K (1<=S,K<=10^16), U (1<=U<=10^9)

Output

Độ dài lớn nhất của dãy tạo được

Ví dụ

  • input
    9 1 1
    output
    8
Back to Top