POWER - Số mũ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: AresGod

Nhiệm vụ của bạn khá là đơn giản: cho một số nguyên dương A ( A ≤  109) , hãy tìm ra số nguyên dương N nhỏ nhất sao cho NN chia hết cho A.

Dữ liệu vào:
- Một dòng duy nhất chứa số A.

Dữ liệu ra:
- Một dòng duy nhất chứa số N tìm được.

Ví dụ

  • input
    8
    output
    4
Back to Top