QN - QN-Chính Phương
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: duytoannguyenledh

 

Số chính phương nhỏ nhất 

Một số tự nhiên được gọi là số chính phương nếu căn bậc hai của số đó là một số tự nhiên. 

Cho một dãy gồm n số tự nhiên a(0 ≤ ai < 109; n < 104;  i =1, 2,...,n).

Yêu cầu: Bạn hãy lập trình tìm ra số chính phương nhỏ nhất không xuất hiện trong dãy số đã cho.

Dữ liệu vào: Gồm 02 dòng:

     - Dòng 1 ghi giá trị của n.

     - Dòng thứ 2, ghi n số tự nhiên của dãy, hai số liền kề cách nhau một dấu cách.

 Dữ liệu ra:Gồm 01 dòng ghi duy nhất một số chính phương nhỏ nhất không xuất hiện trong dãy số đã cho. 

Ví dụ

  • input
    7
    16 79 4 0 65 1 81
    output
    9
Back to Top