COBAN - Một bài tập mức cơ bản
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 0.5 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: yurilover172

Cho bàn cờ kích thước nxn.

Đếm số cách đặt vào bàn cờ k quân tượng sao cho không có 2 quân tượng nào ăn được nhau.

Input:

- Gồm 1 dòng duy nhất ghi 2 số nguyên dương n, k.

Output:

- Gồm 1 dòng duy nhất là kết quả bài toán.

Giới hạn:

- n <= 12.

- k <= n2.

Ví dụ

  • input
    3 2
    output
    26
Back to Top