SCBG - Dãy hoàn hảo
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: mikelhpdatke

Cho dãy n phần tử nguyên dương, dãy con của dãy đã cho là dãy các phần tử liên tiếp của dãy đó. Độ hoàn hảo của một dãy con là trung bình cộng của dãy con đó. Rõ ràng ta có thể thấy rằng dãy có độ hoàn hảo lớn nhất chính là số lớn nhất trong dãy, như vậy thì quá đơn giản để tìm được dãy con có độ hoàn hảo lớn nhất. Vì vậy ở đây ta chỉ xét những dãy có tổng của các phần tử không nhỏ hơn k.

Yêu cầu: Cho n, k và dãy n phần tử, tìm dãy con có độ hoàn hảo lớn nhất.

Dữ liệu:  gồm:

• Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n và k. ( n <= 1e5, k <= 1e9)

• Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương ai các phần tử của dãy đã cho

Kết quả: Ghi ra một số duy nhất là kết quả tìm được, làm tròn xuống thành số nguyên.

Ví dụ

  • input
    5 6
    1 5 2 4 3
    output
    3
Back to Top