DEMSO - Đếm số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: only_love97

Cho một số nguyên X là một số nguyên tố, hãy xác định xem trong khoảng [2,10^5] có bao nhiêu số nhận X là ước số nguyên tố nhỏ nhất của nó.

 

Input

Dòng 1: Một số nguyên N, số test đề bài (1<=N<=10^5)

Dòng 2: Gồm N số nguyên X (1<=X<=10^18)

Output

Gồm N số nguyên là kết quả ứng với N test.

Ví dụ

 • input
  2
  2
  3
  output
  50000
  16667
Back to Top