DISNUMBER - Số phân biệt
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: only_love97

Cho hai số nguyên L và R, yêu cầu tính xem trong đoạn [L,R] có bao nhiêu số thỏa mãn:

+) Không có các chữ số 0 vô nghĩa ở đầu

+) Các chữ số của số đó hoàn toàn phân biệt.

 

Input

Dòng 1: Số nguyên N , số test đề bài (1<=N<=10^5).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên L và R (1<=L<=R<=1018).

Output

Gồm N dòng là kết quả ứng với N test.

Ví dụ

  • input
    1
    1 10
    output
    10
Back to Top