SUMCAL - Tính tổng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: only_love97

Cho một số nguyên N được biểu diễn theo công thức:

N=A1^B1 * A2^B2 *....AM^BM.

Hãy tính tổng giá trị của tất cả các số là ước của N và có chứa đầy đủ các cơ số của N.

 

Input

Dòng 1: Số nguyên T, số test đề bài (1<=T<=10).

T bộ test tiếp theo có dạng:

Dòng 1: Số nguyên M (1<=M<=10^5).

Dòng 2: Gồm M số nguyên A1...AM (1<=Ai<=10^6, Ai là số nguyên tố).

Dòng 3: Gồm M số nguyên B1...BM (1<=Bi<=10^9).

Output

Gồm T số nguyên là kết quả ứng với T bộ test, do kết quả rất lớn nên chỉ cần in ra phần dư cho (10^9+7).

Ví dụ

 • input
  1
  2
  2 3
  2 1
  output
  18
Back to Top