VERVALUE - Giá trị của đỉnh
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: only_love97

Cho một đồ thị cây có N đỉnh, mỗi đỉnh được đánh số từ 1 tới N, gốc của cây là đỉnh 1 và ban đầu các đỉnh đều có giá trị là 0. Cho 3 loại truy vấn sau:

1 x: Gán đỉnh x và các đỉnh thuộc cây con gốc x của nó giá trị 1.

2 x: Gán đỉnh x và các đỉnh tổ tiên của nó giá trị 0.

3 x: Xác định giá trị hiện tại của đỉnh X.

 

Input

Dòng 1: Số nguyên N, số lượng đỉnh của cây (1<=N<=10^5).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên u và v là một cạnh của đồ thị.

Dòng N+2: Số nguyên Q, số truy vấn (1<=Q<=10^5).

Q dòng tiếp theo là các truy vấn đưa ra.

 

Output

Kết quả ứng với truy vấn số 3

Ví dụ

 • input
  3
  1 2
  2 3
  3
  3 2
  1 1
  3 2
  output
  0
  1
Back to Top