NGTO2 - Số nguyên tố 2
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Số nguyên tố là số nguyên dương chia hết cho 1 và chính nó. Số nguyên tố đầu tiên là 2 (số 1 không được xem là số nguyên tố). Các số nguyên tố tiếp theo là các số lẻ 3, 5, 7, 11, 13, 17 ...

Cho một số nguyên dương n, xác định xem số nguyên tố thứ n có giá trị là bao nhiêu?

Dữ liệu vào:

- Là một số nguyên dương n (1<= n <= 600.000).

Dữ liệu xuất:

- Là số nguyên tố thứ n (với n <= 600.000 thì đảm bảo số nguyên tố tìm thấy có giá trị nhỏ hơn 10.000.000)

(Sử dụng phương pháp sàn Eratosthenes)

Ví dụ

 • input
  1
  output
  2
 • input
  2
  output
  3
 • input
  4
  output
  7
Back to Top