DT - DT1
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: duytoannguyenledh

HP xây dựng một dãy số vô hạn A từ dãy các số nguyên dương bằng cách lần lượt xét các số tự nhiên bắt đầu từ 1 và lần lượt chọn các số cho dãy A theo quy tắc: Chọn một số chia hết cho 1 (hiển nhiên là số 1), sau đó là hai số chia hết cho 2, tiếp theo là 3 số chia hết cho 3, 4 số chia hết cho 4, 5 số chia hết cho 5…. Như vậy các số đầu tiên của dãy A là: 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, 20, 24, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 54, …..

Yêu cầu: Cho số tự nhiên N, hãy xác định số thứ N của dãy số như trên?

Dữ liệu vào :

          - Chứa duy nhất số N (1≤ N ≤500000).

Kết quả :

          - Ghi ra số thứ N tìm được.

 

INP

OUT

10

28

Ví dụ:

 

 

Ràng buộc:

          - Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài có n<=100.

          - Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài có 100<n<=10000.

          - Có 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có 10000<n<=500000.

Ví dụ

Back to Top