PSU01 - Dãy chia hết
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 256 megabyte
Đăng bởi: psucoder

Cho số nguyên dương n. Dãy số a1, a2, ..., ak (1 ≤ ai ≤ n) được gọi là dãy chia hết nếu ai+1 chia hết cho ai với mọi i từ 1 đến k - 1 (1 ≤ i ≤ k - 1).

Yêu cầu: cho 2 số nguyên dương n và m, đếm số dãy chia hết có độ dài m. Vì kết quả có thể rất lớn nên chỉ in ra số dư khi chia cho 1000000007 (109 + 7).

Input:

Một dòng duy nhất chứa 2 số nguyên dương n và m (1 ≤ n, m ≤ 2000).

Output:

Một số duy nhất là kết quả của bài toán.

Ví dụ

 • input
  3 2
  output
  5
 • input
  6 4
  output
  39
 • input
  2 1
  output
  2

Ví dụ thứ nhất có 5 dãy: {1, 1}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 2}, {3, 3}

Back to Top