CSTRING - Xâu chung
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: middlest

- Có hai tập hợp A và B gồm các xâu, mỗi xâu chỉ chứa các kí tự từ 0 đến 9

- Nhiệm vụ của bạn là đếm số xâu vừa xuất hiện trong A, vừa xuất hiện trong B

- Tuy nhiên, số xâu trong A và B có thể rất lớn nên người ta "nén" A và B thành 2 xâu s1, s2 (1 <= |s1|, |s2| <= 9, |s1| = |s2|), trong đó quy tắc "nén" như sau:

            + Xâu đã nén chỉ có thể chứa các kí tự {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f, g, ?}

            + Các kí tự từ 0 đến 9 đại diện cho chính nó

            + Kí tự a có thể thay bằng kí tự bất kì trong tập {0, 1, 2, 3}

            + Kí tự b có thể thay bằng kí tự bất kì trong tập {1, 2, 3, 4}

            + Kí tự c có thể thay bằng kí tự bất kì trong tập {2, 3, 4, 5}

            + Kí tự d có thể thay bằng kí tự bất kì trong tập {3, 4, 5, 6}

            + Kí tự e có thể thay bằng kí tự bất kì trong tập {4, 5, 6, 7}

            + Kí tự f có thể thay bằng kí tự bất kì trong tập {5, 6, 7, 8}

            + Kí tự g có thể thay bằng kí tự bất kì trong tập {6, 7, 8, 9}

            + Kí tự ? có thể thay bằng kí tự bất kì trong tập {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

- Ví dụ như ta có tập A = {1, 2, 3, 4}, ta có thể nén lại thành xâu s1 = b

Input

Gồm 2 xâu s1, s2 cách nhau bởi một khoảng trắng

Output

Số xâu vừa xuất hiện trong A, vừa xuất hiện trong B.

Ví dụ

  • input
    9
    g
    output
    1

Giải thích ví dụ

Xâu s2 là g nên tập hợp B có các phần tử {6, 7, 8, 9}, trong đó có phần tử 9 chung với tập A, như vậy kết quả là 1

Back to Top