TAOQUAN - Táo quân
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: middlest

Có n ông táo và m bà táo được Ngọc Hoàng phân công nhiệm vụ vào năm mới. Đầu tiên Ngọc Hoàng sẽ chọn k táo (ông và bà) làm nhiệm vụ đặc biệt trên thiên đình. Các ông táo và bà táo còn lại sẽ chia thành các nhóm để phân bố xuống các gia đình ở dưới hạ giới, mỗi nhóm gồm 2 ông táo và 1 bà táo. Hãy xác định số nhóm lớn nhất có thể được phân bố xuống hạ giới.

Input

Gồm 3 số nguyên dương n, m, k (1 <= n, m, k <= 109)

Output

Gồm 1 dòng chứa số nhóm lớn nhất có thể được phân số xuống hạ giới.

Ví dụ

  • input
    6 3 2
    output
    2

Giải thích ví dụ

- Chọn 2 ông táo làm nhiệm vụ đặc biệt, 1 bà táo không phải làm nhiệm vụ cũng như không phải xuống hạ giới

- 4 ông táo và 2 bà táo còn lại chia làm 2 nhóm xuống hạ giới

Back to Top