RTRIANGLE - Tam giác vuông cân
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: middlest

Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau. Chúng ta có thể sử dụng một số chấm tròn để tạo thành một tam giác vuông cân. Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản, cho trước số chấm tròn, hãy xác định xem có thể xếp chúng thành một tam giác vuông cân được hay không

 

Input

Một dòng chứa số nguyên N (1 <= N <= 10^15) là số chấm tròn

 

Output

Một dòng chứa kết quả, nếu các chấm tròn có thể tạo thành tam giác vuông cân, in ra YES, ngược lại in ra NO

Ví dụ

  • input
    3
    output
    YES

Giải thích ví dụ

Với n = 3, bạn có thể xếp như hình sau

 

Back to Top