HELLO - Xin chào
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: VietNamVoDich

Nam là người thích chat với bạn bè trên Internet. Cậu ấy đã lập ra một phòng chat với điều kiện rằng trước khi vào phòng chat, mọi người phải chào hỏi trước.

Một câu chào được định nghĩa rằng, câu chào đó phải là một xâu kí tự, chỉ gồm các chữ cái, không chứa kí tự trắng, sao cho khi xóa đi một số chữ cái, nó sẽ trở thành từ "hello", tất nhiên là sẽ không được phép tráo đổi vị trí các chữ cái, mà chỉ được xóa bớt một số chữ cái.

Ví dụ khi Bình muốn vào phòng chat, Bình gõ "ahhellllloou" thì hệ thống sẽ xem xét xâu này và sẽ tự động loại bỏ các chữ cái để trở thành từ "hello". Như vậy Bình được vào phòng chat.

Nhưng khi Bình gõ "hlelo", hệ thống không thể làm cách nào xóa bớt chữ cái để trở thành từ "hello" được. Như vậy, Bình không được vào phòng chat.

Xác định xem, khi Bình gõ một xâu, xâu đó có được chấp nhận để Bình vào phòng chat hay không?

 

Dữ liệu nhập
Một dòng chứa xâu chữ cái mà Bình định gõ, với chiều dài từ 1 đến 100 chữ cái.

Dữ liệu xuất
Nếu Bình được đồng ý để vào phòng chat, xuất "YES", còn không, xuất "NO" (không chứa dấu ngoặc kép).

Ví dụ

 • input
  ahhellllloou
  output
  YES
 • input
  hlelo
  output
  NO
 • input
  helhcludoo
  output
  YES

 

 

Back to Top