NUMFINAL - Chữ số tận cùng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: lilom13

Cho 2 số nguyên dương a và N (a<= 100; N<=106)

Tìm chữ số tận cùng của aN

+ input: 2 số a và N cách nhau 1 khoảng trắng.

+ output: 1 số duy nhất là kết quả tìm được
 

Ví dụ

  • input
    2 5
    output
    2

2 mũ 5 là 32, chữ số tận cùng của 32 là 2

Back to Top