NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: lilom13

Cho 2 số nguyên dương a và N (a, N có giá trị từ 1018 trở lên và nhỏ hơn 1010.000.000)

Tìm chữ số tận cùng của aN

+ input: gồm 2 dòng chứa 2 số a và N.

+ output: 1 số duy nhất là kết quả tìm được
 

Ví dụ

  • input
    2
    5
    output
    2

2 mũ 5 là 32, chữ số tận cùng của 32 là 2

Back to Top