VDSEQ02 - Dãy số chia hết
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: phuleethanh

Cho dãy gồm n số nguyên dương và một số nguyên K. Bạn hãy giúp Tèo tìm ra đoạn con dài nhất gồm các phần tử liên tiếp sao cho tổng các phần tử này chia hết cho K.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1 là N và K (1<=n, k<=105)

- Các dòng sau là danh sách n phần tử (0<=Ai<=109)

Kết quả:

- Là độ dài lớn nhất tìm được.

Ví dụ

 • input
  9 4
  3
  9
  9
  5
  1
  1
  10
  3
  5
  output
  6
Back to Top