VDSEQ04 - Giá trị trung bình
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: phuleethanh

Cho một dãy số nguyên A1, A2, ..., An.(2<n<=103; |Ai|<=108). Một số Ap (1<=p<=n) được gọi là giá trị trung bình nếu tồn tại 3 chỉ số i, j, k (1<=i,j,k<=n) đôi một khác nhau sao cho:

3*Ap = Ai + Aj + Ak

Bạn hãy lập trình đếm số lượng các giá trị trung bình của dãy số trên.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1 là số nguyên dương N

- Các dòng sau là dãy số A

Dữ liệu ra:

- Số lượng giá trị trung bình đếm được.

Ví dụ

 • input
  5
  1
  2
  3
  4
  5
  output
  3
Back to Top