SAGAIN - Lại là xâu
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 256 megabyte
Đăng bởi: yurilover172

Cho xâu S và số nguyên K, hãy tìm một xâu con đối xứng độ dài K của S.

Định nghĩa xâu con: Với một dãy chỉ số i1, i2, ..., ik sao cho 1 ≤ i1 < i2 < i3 ... < i≤ |S|, viết liên tiếp các ký tự S[ij] thì tạo thành một xâu con của xâu S. VD: S = "aba" thì "aa" là một xâu con của S.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu ghi số nguyên K.

- Dòng thứ hai ghi xâu S chỉ gồm các ký tự latinh thường.

Dữ liệu ra: gồm một dòng duy nhất ghi kết quả của bài toán. Nếu có nhiều kết quả, in ra kết quả bất kỳ. Nếu không có kết quả nào, in ra -1.

Giới hạn: K ≤ min(|S|, 1000). |S| ≤ 2000000.

Ví dụ

 • input
  1
  ab
  output
  a
 • input
  2
  ab
  output
  -1

Problem for kids - Please, think like kids.

Back to Top