QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: middlest

Trong luật cờ vua, mỗi nước đi của quân mã được quy định như sau: quân mã đang ở vị trí X như hình bên dưới có thể đi đến một trong các ô mà mũi tên chỉ đến (theo đường chéo của hình chữ nhật 2x3).

Yêu cầu: Cho trước bàn cờ kích thước n x m ô. Hãy đếm số nước đi ít nhất để quân mã di chuyển từ ô có tọa độ (x1, y1) đến ơ có tọa độ (x2, y2). Trong trường hợp không đến được thì xuất ra giá trị -1.

Dữ liệu vào:

 • Dòng 1 ghi 2 số nguyên dương n, m (2 <= n, m <= 1000).
 • Dòng 2 ghi 2 số nguyên x1, y1 (1 <= x1 <= n, 1 <= y1 <= m).
 • Dòng 3 ghi 2 số nguyên x2, y2 (1 <= x2 <= n, 1 <= y2 <= m).

          Các số ghi trên cùng một dòng cách nhau ít nhất một kí tự trắng.

Kết quả: Ghi ra một số nguyên duy nhất cho biết số nước đi ít nhất để quân mã di chuyển từ ô (x1, y1) đến ô (x2, y2). Nếu không đến được thì ghi số -1.

Ví dụ

 • input
  4 6
  1 1
  2 4
  output
  2
Back to Top