FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: phuleethanh

Tý viết một chương trình tạo ra một số nguyên có N chữ số và ghi vào tệp văn bản. Sau đó mở tệp này trong một chương trình soạn thảo văn bản, chọn một số chữ số đầu tiên (bên trái) và chơi trò chơi tìm kiếm văn bản Find Text. Nếu chương trình Findtext tìm thấy văn bản được chọn ở vị trí khác vị trí ban đầu thì dấu chọn sẽ di chuyển đến vị trí tìm thấy đó, nếu không tìm thấy thì dấu chọn không di chuyển.

            Ví dụ:

Đoạn văn bản được chọn

Dấu chọn di chuyển sau khi tìm kiếm

12312312312

12312312312

12312312312

12312312312

12312312312

12312312312

12312312312

12312312312

 

            Tý muốn biết có bao nhiêu chữ số bên trái được chọn để sau khi dùng chức năng Find-Text thì dấu chọn sẽ di chuyển. Các số được đánh số từ trái sang phải, bắt đầu từ 1 và các chữ số được chọn luôn bắt đầu từ 1.

Dữ liệu vào: gồm một dòng ghi số nguyên x có n chữ số (1<n<107).

Kết quả: gồm 1 dòng có hai số:

 • Số chữ số lớn nhất mà tý có thể chọn
 • Số thứ 2 là vị trí mà dấu chọn di chuyển đến. Nếu không di chuyển thì ghi 1.

Ví dụ

 • input
  1231212312
  output
  5 6
 • input
  123456789
  output
  0 1

Nguồn bài: Thầy Minh - THPT Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị

Back to Top