EXACT - Cân đúng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nguyenxuanhaa3

Steve là nhân viên của một phòng thí nghiệm hóa. Hôm nay, để làm thí nghiệm Steve cần cân đúng x nanogram (ng) hóa chất. Trong phòng thí nghiệm có n hộp đựng quả cân, hộp thứ iqi quả cân, mỗi quả có khối lượng 10ki ng. Thiết bị nano rất tinh tế nên Steve muốn mở ít hộp nhất để cân.

Giả thiết có 4 hộp đựng quả cân, hộp thứ nhất có 3 quả, mỗi quả 100 ng, hộp thứ 2 có 5 quả 10 ng, hộp thứ 3 có 8 quả 10ng và hộp thứ tư có 30 quả 1 ng. Để cân 289 ng hóa chất cần mở tối thiể 3 hộp: thứ nhất, thứ 3 và thứ tư.

Cho biết thông tin về các hộp và x – khối lượng hóa chất cần cân. Háy xác định số lượng hộp tối thiểu cần mở và chỉ ra các hộp đó. Nếu không thể cân đúng được thì đưa ra số -1.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản EXACT.INP:

*      Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên xn (1 ≤ x ≤ 1018, 1 ≤ n ≤ 105),

*      Dòng thứ i trong n dòng sau chứa 2 số nguyên kiqi (0 ≤ ki ≤ 18, 1 ≤ qi×10ki ≤ 1018).

Kết quả: Đưa ra file văn bản EXACT.OUT, nếu không có cách cân thì đưa ra số -1, nếu có cách cân thì đưa ra số hộp tối thiểu cần mở.

Ví dụ

 • input
  289 4
  2 3
  1 5
  1 8
  0 30
  output
  3
Back to Top