CIRCLENUM - Số vòng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: middlest

Người ta định nghĩa số vòng là một số tự nhiên mà mà chữ số đầu trùng với chữ số cuối của nó. Ví dụ 303, 101, 8, 88 là những số vòng.

Cho 2 số nguyên dương L, R, hãy đếm số số vòng trong đoạn [L; R]

Input

Hai số nguyên dương L, R (1 <= L <= R <= 1018)

Output

Số số vòng trong đoạn [L; R]

Lưu ý: Đáp án không vượt quá kiểu integer 64 bit

Ví dụ

  • input
    9 13
    output
    2

Trong đoạn [9; 13] có 2 số vòng là 9 và 11

Back to Top