HAMAR - Hàm số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nguyenxuanhaa3

Chúng ta định nghĩa hàm AR(m,n), với M,N là những số tự nhiên (0<N<10, 0<M<1000) là một số tự nhiên sao cho khi chúng ta biểu diễn n bằng các phép toán : +, - , * ,  /  và các phép toán ghép số, thì số nhỏ nhất cần thiết các chữ số n để được kết quả là số m là giá trị của hàm AR(m,n) .   

Để cho các bạn dễ hiểu chúng ta xét hàm AR(42,2)=4 vì ta có cách biểu diễn :    2*22-2=42  hay chúng ta có AR(22,1)= 4  vì :      11*(1+1)=22.   Bài toán đặt ra cho chúng ta là hãy tìm AR(m,n) ,với m,n biết trước .

Dữ liệu vào  :  ghi một dòng gồm hai số M, N .

Dữ liệu ra : ghi một dòng là kết quả của bộ test.

Ví dụ

  • input
    42 2
    output
    4
Back to Top