LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: psucoder

Giống như bài LCSUB của middlest, nhưng có thể có nhiều phần tử bằng 0.

Ví dụ

 • input
  10 6
  1
  4
  6
  8
  0
  0
  output
  5

Thay 2 phần tử 0 thành 5 và 7, ta được dãy dài nhất là {4, 5, 6, 7, 8}

Back to Top