Chialaydu - Chia lấy dư
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: phuleethanh

       Cho dãy số nguyên dương gồm N số và một số nguyên dương k.

                            A1, A2, … An

       Bạn hãy lập trình đếm xem có bao nhiêu số dư khác nhau được tạo ra khi chia lần lượt các phần tử trong dãy A cho K.

Input:

-  Dòng đầu là hai số nguyên N, K (N, K<=10^5)

-  Các dòng tiếp theo: dòng thứ i là số nguyên Ai (Ai <10^12)

Output:

-  Gồm một số duy nhất là đáp án tìm được.

Ví dụ

  • input
    4 5
    3 9 6 8
    output
    3
Back to Top