EZ0 - EZ AF
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: yurilover172

Cho N số nguyên liên tiếp từ 1 tới N.

Đếm số cách chọn ra một số số (ít nhất 1 số) sao cho chúng tạo thành một cấp số cộng.

Input:

- Dòng đầu tiên ghi số T là số bộ test.

- T dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi số N tương ứng với một bộ test.

Output:

- T dòng, mỗi dòng ghi kết quả của bộ test tương ứng trên modulo 1000000007 (109+7).

Giới hạn:≤ 10. N ≤ 1010.

Ví dụ

 • input
  2
  3
  5
  output
  7
  22

Các cách chọn với n = 7:

{1}

{2}

{3}

{1, 2}

{1, 3}

{2, 3}

{1, 2, 3}

Back to Top