COUNTNUM - Số lượng số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: chandoi

Cho xâu S chỉ gồm các chữ số từ 1 tới 9 và dấu khoảng trắng. Yêu cầu tính số lượng số nằm trong xâu S, biết các số được ngăn cách nhau bởi một hay nhiều khoảng trắng.

 

INPUT:

     - Một xâu S có độ dài không quá 100, dữ liệu đảm bảo mỗi số trong xâu có độ dài không quá 7

OUTPUT:

     - Số lượng số nằm trong xâu S

 

Ví dụ

  • input
    79 4 8 2
    output
    4
Back to Top