MAXXOR - Giá trị lớn nhất
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: chandoi

Cho mảng A có N phần tử được đánh số A1… AN. Nhiệm vụ của bạn là xác định 3 chỉ số i, j, k (1<=i, j, k<=N) sao cho:  Ai xor Aj xor Ak đạt giá trị lớn nhất có thể.

INPUT:

      - Số nguyên N, số phần tử của mảng (1<=N<=1000).

      - Dòng 2: Gồm N số nguyên A1…AN (1<=Ai<=109).

OUTPUT:

       - Một số nguyên duy nhất là kết quả bài toán

Ví dụ

  • input
    3
    1 2 4
    output
    7
Back to Top