CALNUM - Đếm số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: chandoi

Một số được coi là bất thường, nếu tổng các chữ số và tổng bình phương các chữ số (trong hệ thập phân ) của nó nguyên tố cùng nhau.

Cho hai số nguyên L và R, nhiệm vụ của bạn là xác định số lượng số bất thường trong đoạn [L,R].

Note: Hai số được coi là nguyên tố cùng nhau nếu ước chúng lớn nhất của chúng bằng 1.

INPUT:

       - Một số nguyên T, số test đề bài (1<=T<=1000).

       - T bộ test tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên L và R (1<=L, R<=1018).

OUTPUT:

       - Gồm T dòng tương ứng là kết quả ứng với T bộ test

Ví dụ

  • input
    1
    10 11
    output
    1
Back to Top